Regulamin

Regulamin Speed Recruitment

6. edycji BEST Hacking League

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Speed Recruitment 6. edycji BEST Hacking League (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Speed Recruitment podczas 6. edycji BEST Hacking League (dalej “Wydarzenie”)
 2. Zasady i warunki na jakich odbywa się Wydarzenie określa Regulamin 6. BEST Hacking League dostępny pod linkiem http://besthackingleague.pl/regulamin/.
 3. Z regulaminu Wydarzenia stosuje się terminy w nim określone.
 4. Organizatorem Speed Recruitment jest Stowarzyszenie Studentów BEST (dalej „Organizator”) z siedzibą pod adresem: pl. Politechniki 1 p.142, 00-661 Warszawa.
 5. Celem Speed Recruitment jest umożliwienie Uczestnikom Wydarzenia kontaktu z firmami partnerskimi oraz przeprowadzenie wstępnych rozmów rekrutacyjnych.
 6. Speed Recruitment odbywa się w całości za pośrednictwem serwera Wydarzenia na platformie Discord.

§ 2

ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

 1. Udział w Speed Recruitment jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. W Speed Recruitment mogą brać udział tylko uczestnicy Hackathonu (dalej “Uczestnik”).
 3. Na Speed Recruitment do poszczególnych firm obowiązują zapisy.
 4. Zapisy na Speed Recruitment trwają od (02.04.2021) do (10.04.2021) i odbywają się za pomocą formularza, który znajduje się na stronie internetowej Wydarzenia pod linkiem (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuELF1LK6ahewkP05Ztrj0wVOt7urGCEtOtpmYu6F88-F56A/viewform?usp=sf_link).
 5. O zapisie na Speed Recruitment decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Uczestnicy zapisują się na wyznaczone godziny konsultacji z firmą i/lub przesyłają swoje CV.
 7. Od Uczestników będą dobrowolnie zbierane CV dla wszystkich firm partnerskich Wydarzenia, które taką możliwość udostępniają, lub konkretnie dla firmy z którą chcą się umówić na rozmowę i udostępnia taką możliwość.
 8. Istnieje możliwość wysłania swojego CV bez brania udziału w Speed Recruitment.
 9. Uczestnicy dostaną mailowe potwierdzenie zapisu wraz z godziną i dniem w którym zostanie przeprowadzona rozmowa.
 10. Uczestnik ma obowiązek dołączenia do kanału na platformie wydarzenia w wyznaczonym terminie, celem odbycia rozmowy.

§ 3

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej „Dane”) jest Organizator.
 2. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 3. Dane w postaci CV uczestników Hackathonu oraz ich maili kontaktowych będą udostępnione za ich zgodą wszystkim partnerom Wydarzenia, którzy dają taką możliwość tj.:
  1. Schneider Electric,
  2. Cloudware,
  3. Orange,
  4. T-Mobile,
   lub konkretnej firmie, do której odnoszą się zapisy. Uczestnik zaznacza w formularzu czy przesyła CV do konkretnej firmy czy do wszystkich wymienionych powyżej.
 4. Dane będą przetwarzane i zbierane w celu możliwości uzyskania zaproszenia na staż / praktykę / pracę w firmach partnerskich.
 5. Przesłane CV będą przechowywane i udostępniane ww. firmom przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia Wydarzenia.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 7. Zakres przetwarzania obejmuje dane zawarte w CV Uczestników Wydarzenia oraz ich adresy mailowe. 
 8. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania. 
 9. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do zażądania ich przeniesienia lub usunięcia. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
 10. W przypadku nieudzielenia zgody na przetwarzania danych osobowych, nie będzie możliwości wzięcia udziału w Speed Recruitment 6. edycji BEST Hacking League.
 11. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).