Regulamin

Regulamin konkursu “Schneider Electric dla Best Hacking League” (Stowarzyszenie Studentów BEST)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Studentów BEST z siedzibą w Warszawie, Plac Politechniki 1, p. 142, NIP: 526-00-31-052, wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000096119 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody jest Schneider Electric Polska sp. z o.o, z siedzibą ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, NIP: 5220011965.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.  Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/BESTHACKINGLEAGUE  (zwanej dalej  “Fanpage”) 

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
 2. W Konkursie może brać udział wyłącznie osoba, która dokona zgłoszenia (zwanego dalej “Zgłoszeniem”) poprzez zamieszczenie komentarza na Stronie Konkursu, w którym udzieli odpowiedzi na polecenie konkursowe (zwaną dalej “Odpowiedzią”). 
 3. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni studenci i absolwenci uczelni wyższych z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 4. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu, stając się jego uczestnikiem (dalej „Uczestnik”).
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego regulaminu. 
 7. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przez Stronę Konkursu oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z jego udziałem w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów.

§ 3

PRZEBIEG KONKURSU

 1. 1. Konkurs będzie odbywał się w dniach od 08.04.2021 do 17.04.2021 do godz. 23:59:59. 
 2. Aby wziąć udział w Konkursie osoba spełniająca wymogi określone w § 2 niniejszego regulaminu musi udzielić odpowiedzi na polecenie konkursowe. 
 3. Treść polecenia konkursowego brzmi: „Schneider Electric jako pracodawca kieruje się 3 wartościami: Realny Wpływ, Otwartość i Możliwości. Wybierz jedną z tych wartości i napisz w komentarzu co ona dla Ciebie oznacza. Dodatkowo napisz jedną ciekawostkę o Schneider Electric. Przykład od nas: Schneider Electric jest Sponsorem Głównym Maratonu w Paryżu. W 2013 roku zbierali oni energię kinetyczną od biegaczy, aby zasilić światła i znaki dookoła trasy!”
 4. W konkursie zostanie wybranych 1 zwycięzca.
 5. Po zakończeniu konkursu, ale nie później niż do 18.04.2021, do godz. 20:00:00, organizator wybiera 1 odpowiedź, która jego zdaniem jest najbardziej kreatywna, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 6. Autorzy wybranych w powyższy sposób Odpowiedzi (zwani “Laureatami”) wygrywają Nagrodę, o której mowa w §4 ust. 2. i na zasadach tam określonych. W trakcie trwania Konkursu zostanie wyłonionych 1 (słownie: jeden) Laureat.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku. 
 8. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia jednokrotnie.
 9. Laureaci zobowiązani są w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia przez Organizatora wyniku konkursu, przesłać zwrotną wiadomość prywatną z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, w szczególności adresu korespondencyjnego, pod który ma nastąpić doręczenie Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody, skutkują utratą prawa do niej. 
 10. W przypadku, gdy przedstawiciel Organizatora nie uzyska odpowiedzi od Laureata, Organizator dokona ponownie wyboru, o którym mowa w ust. 5.

§ 4

NAGRODA

 1. Nagrodę w Konkursie stanowi: bezprzewodowy głośnik JBL Charge 4 o wartości 500zł miejsca dla 1 Uczestnika, który udzielił odpowiedzi na polecenie konkursowe i został wybrany przez członków Stowarzyszenia.
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny. 
 3. Doręczenie nagród następuje na koszt Organizatora. 

§ 5

REKLAMACJE

 1. Prawo składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listempoleconym na adres Organizatora: Stowarzyszenie Studentów BEST, ul. Plac Politechniki 1, p. 142,  00- 614 Warszawa, z dopiskiem “Schneider Electric dla Best Hacking League”. Reklamacje niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 6

DANE OSOBOWE

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu Organizator będzie przetwarzał zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO. 
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora podanych przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem Fanpage'a w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody, a także (wyłącznie w przypadku zostania Laureatem Konkursu) na publikację swoich danych w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook® oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego. Zgodę można wycofać w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości na Fanpage. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. 
 4. Dane osobowe Uczestników oraz Laureatów Konkursu przetwarzane będą w celach wskazanych w §2 ust. 7. Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające zgodnie z trybem wskazanym w §2 ust. 7 Regulaminu.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: a) podmiotom zewnętrznym, które udzielają Organizatorowi pomocy przy dostarczaniu nagród; b) organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, jeśli wymagają tego obowiązujące regulacje. 
 6. W związku z organizacją Konkursu w ramach Serwisu Facebook® dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie art. 45 ust. 1 RODO - decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (Tarcza Prywatności UE-US). 
 7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane i wykorzystywane przez Stowarzyszenie Studentów BEST do czasu zakończenia konkursu, a po tym okresie wyłącznie wówczas, gdy administrator zobowiązany jest do przechowywania danych na mocy przepisów prawa i tylko przez okres przewidziany w tych przepisach. 
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa: a) dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych; b) do wycofania zgody - zgodę można wycofać zgodnie z trybem opisanym w pkt 2.7 Regulaminu; c) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

§ 7

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. 
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540). 
 3. Regulamin precyzuje wyczerpująco prawa i obowiązki Stron.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie pod adresem strony BEST Hacking League na profilu społecznościowym Facebook®, znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/BESTHACKINGLEAGUE, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.