Regulamin FabLab

BEST Hacking League

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej ,,Regulamin”) określa zasady korzystania z przestrzeni FabLab podczas wydarzenia BEST Hacking League, odbywającego się 6-7 listopada 2020 roku w przestrzeni Centralnego Domu Technologii przy ulicy Kruczej 50.
 2. Uczestnik Hackathonu BEST Hacking League korzystający z przestrzeni sali, maszyn, narzędzi oraz sprzętów FabLabu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, regulaminu BEST Hacking League i regulaminu Centralnego Domu Technologii.
 3. Przestrzeń FabLabu podzielona jest na trzy części:
  1. Strefa Drukarek 3D,
  2. Strefa Warsztatowa,
  3. Strefa Sklepiku.
 4. Przez cały okres funkcjonowania przestrzeni FabLab jest obecna osoba zajmująca się obecnym w niej sprzętem (dalej ,,Opiekun”).
 5. Korzystając z przestrzeni FabLab użytkownik jest zobowiązany do stosowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 2
STREFA DRUKAREK 3D

 1. Ze sprzętu dostępnego w Strefie Drukarek 3D Uczestnicy Hackathonu mogą korzystać jedynie w przestrzeni FabLab.
 2. W momencie rozpoczęcia drukowania należy wpisać nazwę Drużyny, godzinę rozpoczęcia oraz planowaną długość drukowania danej części na znajdującą się przy danej drukarce listę.
 3. W przypadku zajętych wszystkich drukarek, członek Drużyny musi poinformować o tym Opiekuna i wpisać się na listę chętnych do druku. Dana Drużyna zostanie wezwana do strefy w momencie zwolnienia sprzętu.
 4. Drukowanie elementu następuje z dostępnego obok danej drukarki komputera bądź za pomocą karty SD. Nie można podłączać drukarki do własnego sprzętu.
 5. O wszelkich awariach i/lub problemach przy pracy drukarek 3D należy informować Opiekuna. Nie poinformowanie Opiekuna o awarii sprzętu spowoduje pociągnięcie Drużyny, która używała sprzętu w momencie wystąpienia awarii, do odpowiedzialności finansowej.

§ 3
STREFA WARSZTATOWA

 1. Korzystanie z narzędzi odbywa się na własną odpowiedzialność po wcześniejszym odbyciu szkolenia oraz zapoznaniu się z instrukcją ogólną BHP.
 2. W Strefie Warsztatowej może przebywać jednocześnie ograniczona liczba osób. Limit zostanie podany na początku Hackathonu.
 3. Przed przystąpieniem do pracy Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić stan sprzętu, na którym zamierza pracować. Jeśli sprzęt jest niesprawny lub uszkodzony należy poinformować o tym Opiekuna.
 4. Od momentu podjęcia pracy ze sprzętem do momentu jego zwolnienia Uczestnik stanowiska ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt.
 5. Uczestnik warsztatu jest zobowiązany pokryć koszty naprawy lub wymiany narzędzi, lub urządzeń dostępnych w przestrzeni FabLab w przypadkach, gdy konieczność naprawy lub wymiany wynikła z faktu posługiwania się danym narzędziem lub urządzeniem przez Uczestnika w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem czy też z wyłącznej winy Uczestnika Hackathonu.
 6. Po skończonej pracy Uczestnik FabLabu jest zobligowany do odłożenia narzędzi lub urządzeń na ich miejsce oraz uprzątnięcie stanowiska pracy. Przed opuszczeniem stanowiska należy upewnić się, czy sprzęt jest sprawny i przygotowany do użycia przez kolejnego Uczestnika.
 7. Z narzędzi dostępnych w Strefie Warsztatowej Uczestnik korzystać może tylko i wyłącznie w przestrzeni FabLab.

§ 4
STREFA SKLEPIKU

 1. Każda Drużyna kategorii Hardware otrzyma bon o wartości 2000 BHL-onów do wykorzystania w Sklepiku w przestrzeni FabLab.
 2. Lista dostępnych w sklepie elementów (dalej ,,Lista”) zostanie udostępniona Uczestnikom kategorii Hardware na początku Hackathonu na kanale informacyjnym w przestrzeni roboczej Hackathonu na platformie Slack. Jest ona również dostępna w samym Sklepiku.
 3. Lista jest tym samym aktualizowana na bieżąco; można sprawdzać dostępność określonych elementów online.
 4. Zakupów w sklepiku dokonywać może tylko i wyłącznie kapitan danej Drużyny.
 5. Elementy dostępne w Sklepiku są podzielone na dwie kategorie – elementy płatne oraz elementy darmowe.
 6. Każda Drużyna może pobrać ograniczoną liczbę elementów darmowych. Ograniczenia znajdują się na Liście.
 7. Ceny elementów płatnych znajdują się na Liście. Do godziny 19:00 istnieją limity (podane na Liście) liczby kupowanych przez Drużyny poszczególnych elementów płatnych. Po godzinie 19:00 limity zostają zniesione.
 8. Zakupy w Sklepiku mogą być przeprowadzane jedynie przy użyciu BHL-onów.
 9. W Sklepiku nie można dokonywać zwrotów.

§ 5
BEZPIECZEŃSTWO

 1. Stanowiska w przestrzeni FabLab są wyposażone w odpowiednie instrukcje BHP.
 2. Uczestnik w przestrzeni FabLab zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepisów p.poż. obowiązujących w Miejscu Hackathonu.
 3. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu i/lub innych osób znajdujących się w przestrzeni FabLab.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów oraz jedzenia na terenie przestrzeni FabLab.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w przestrzeni FabLab.
 6. Opiekun ma prawo usunąć z przestrzeni FabLab Uczestnika niestosującego się do Regulaminu lub jego zaleceń.
 7. § 6
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie dnia 5.11.2020r.