Regulamin BEST Hacking League

 • §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin BEST Hacking League (dalej “regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się wydarzenie BEST Hacking League zwane dalej BHL.
 2. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Studentów BEST, z siedzibą pod adresem: pl. Politechniki 1 p. 142 00­-661 Warszawa.
 3. Wydarzenie odbędzie się w dniach 27-28 maja 2017 r. w Warszawie.
 4. Motywem przewodnim wydarzenia jest stworzenie rozwiązań informatycznych mających na celu ułatwienie życia studentom i/lub pracownikom Politechniki.
 • §2

ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

 1. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny, bezpłatny i otwarty dla studentów. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca aktualny status studenta.
 2. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego on­line zamieszczonego na stronie http://besthackingleague.pl/.
 3. Zapisy na wydarzenie trwają od 17 kwietnia 2017 r. do 7 maja 2017 r. i prowadzone są na stronie http://besthackingleague.pl/ poprzez wypełnienie formularza.
 4. Ilość miejsc jest ograniczona do 20 drużyn o składzie 2-6 osób. Przynajmniej 2 członków drużyny musi być studentami Politechniki Warszawskiej. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie przesłanego przez nich formularza zgłoszeniowego
 5. Uczestnicy we własnym zakresie organizują sprzęt komputerowy na potrzeby udziału w wydarzeniu.
 6. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za własność osobistą (w tym sprzęt komputerowy) i są zobligowani do jej pilnowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty.
 7. Uczestnik stwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby mógł uczestniczyć w wydarzeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 8. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody na terenie obiektu gdzie odbywać się będzie wydarzenie.
 9. Nazwa drużyny nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sloganów faszystowskich, nazistowskich, komunistycznych i innych podobnych, zabronionych przez polskie prawo.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się na miejscu wydarzenia w podanym terminie.
 • §3

PRZEBIEG WYDARZENIA

 1. Wydarzenie będzie przebiegało według harmonogramu zamieszczonego na stronie 7 dni przed datą wydarzenia.
 2. Organizator w trakcie wydarzenia zapewni: dostęp do internetu, zasilanie elektryczne, wyżywienie oraz napoje.
 3. W pozostałym zakresie każdy uczestnik jest zobowiązany do korzystania z własnego sprzętu.
 • §4

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 1. Po zakończeniu prezentacji projektów, powołane przez organizatora jury wybierze trzy najlepsze prace za pomocą głosowania.
 2. Przy wyborze zwycięskich prac jury będzie się kierowało użytecznością, kreatywnością, unikalnością zaprezentowanych prac oraz możliwością wprowadzenia danego rozwiązania w życie Politechniki Warszawskiej.
 • §5

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do projektów stworzonych podczas wydarzenia są ich autorzy.
 2. Uczestnik zaświadcza, że jest autorem lub współautorem wszelkich prac wykonanych podczas wydarzenia oraz, że te prace nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z naruszeniem praw autorskich.
 • §6

DOBÓR TECHNOLOGII

 1. Uczestnicy mają pełną dowolność wyboru technologii, w których będą tworzyli projekty konkursowe.
 2. Dozwolone jest wcześniejsze przygotowanie koncepcji i założeń tworzonego oprogramowania oraz grafik, które zostaną wykorzystane w oprogramowaniu lub w jego prezentacji. Niedozwolone jest przygotowanie fragmentów kodu.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej oraz użycza swojego wizerunku dla materiałów publikowanych przez organizatora. Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 • §7

TEMATYKA

1.Od uczestników wymaga się: stworzenia rozwiązania technologicznego i programistycznego dotyczącego studentów i/lub pracowników Politechniki Warszawskiej lub projektu, którego potencjalną grupą odbiorczą są również studenci i/lub pracownicy Politechniki

 1. Zgodność z tematyką jest brana pod uwagę podczas oceny projektów.
 2. W końcowej ocenie projektów mogą zaprezentować się wszystkie zespoły, nawet jeśli ich rozwiązanie nie jest zgodne z tematyką wydarzenia.
 • §8

REKLAMACJA

 1. Werdykt jury jest końcowy i niepodważalny. Uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołania od werdyktu jury.
 • §9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany daty wydarzenia, a wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone.
 4. Poprzez zgłoszenie udziału w wydarzeniu uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Wszelkie naruszenia niniejszego regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważnia organizatora do wykluczenia uczestnika z udziału w wydarzeniu.

6.Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią

Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

7. Pełna treść regulaminu znajduje się na: http://besthackingleague.pl/